Selecteer een pagina

Missie en Visie

Missie en Visie.

Missie
Onze vereniging is gericht op een leven lang plezier beleven aan bewegen en sport. Voor de inwoners van Koudum en omstreken willen we een laagdrempelige sportvereniging zijn die verschillende takken van sport aanbiedt en faciliteert.

 Visie

Vanuit de Missie van Oeverzwaluwen OMNI is de volgende visie vastgesteld.
We beogen een vereniging te zijn:
1. waarin we als bestuur en leden bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging.
2. met een positieve uitstraling en beeldvorming rondom onze strategie, cultuur en structuur.
3. met een OMNI die zorgt voor een goede samenwerking tussen en met de afdelingen.
4. die vanuit gezamenlijkheid opereert.
5. die goede faciliteiten heeft op basis waarvan we diverse sporten voor jong en oud kunnen aanbieden.

Gedeelte uit de statuten van s.v. Oeverzwaluwen.

4. DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 4
1. De omni-vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van sport in de meest uitgebreide zin.
2. De omni-vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Voor elke te beoefenen tak van sport een afdeling in te stellen.
  • Als omni-vereniging ten behoeve van de onder een afdeling ressorterende leden het lidmaatschap van de betreffende sportbond te verwerven.
  • Aan de door de betreffende sportbonden georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden deel te nemen, met dien verstande dat ten aanzien van het deelnemen aan competities of goedgekeurde wedstrijden op zondag nadere afspraken worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
  • Wedstrijden en evenementen te organiseren.
  • De gemeenschappelijke belangen van de afdelingen te behartigen.
  • De eigendommen van de omni-vereniging te beheren.

Downloads

Zie informatie.

Sporthal

Meer informatie over de sporthal en hoe deze te reserveren zie je op de pagina