Unsplashed background img 1

In de huidige situatie bestaat de contributie uit 3 elementen:
- afdelingsbijdrage
- basiscontributie
- omni bijdrage

De basiscontributie kent geen (meer)waarde

Wens:
De contributie terugbrengen naar 2 elementen:
- afdelingsbijdrage
- omni bijdrage

Vereenvoudigen proces

Wat is er voor nodig?

Aanpassing Statuten:
artikel 8, punt 2, lid a
de contributie bestaat uit een omni bijdrage, een basiscontributie en een afdelingsbijdrage
vervangen door:
de contributie bestaat uit een omni bijdrage en afdelingsbijdrage

Artikel 17, punt 1, lid b

de basis contributie en donaties
vervangen door:
de donaties

 

8. Geldmiddelen
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de omni vereniging bestaan uit:
a. contributie van de algemene leden en afdelingsleden.
b. andere inkomsten.

2.
a. De contributie bestaat uit: een omni-bijdrage, een basiscontributie en een afdelingsbijdrage. De algemene vergadering stelt jaarlijks de omni-bijdrage en de basiscontributie vast. De afdelingsvergadering stelt jaarlijks de afdelingsbijdrage vast. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar wordt beëindigd, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, indien men binnen twaalf maanden na opzegging weer lid wordt van diezelfde afdeling.
c. Van de onder artikel 8 lid 2.b genoemde regel kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken, zulks ter beoordeling van het algemeen bestuur.

 

17. Algemene jaarvergadering
Artikel 17
1 a. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de omni vereniging een algemene vergadering worden gehouden.
b. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering, jaarverslag van de secretaris en de afdelingssecretarissen, behandeling en vaststellen van de jaarstukken vaststelling van de omni-bijdrage, de basis contributie en donaties, vaststelling van de begroting en de afdelingsbegroting, voorziening in vacatures, rondvraag.

Unsplashed background img 3