Unsplashed background img 1

Maandag 17 december 2018 is er een ledenvergadering, voor alle leden, van alle bij de OMNI Oeverzwaluwen aangesloten afdelingen. Plaats van de vergadering is de kantine van de sporthal, aanvang 20:00 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen ALV d.d. 30-10-2017
5. Bestuurswisseling, aftredend Ulco Seinstra als penningmeester OMNI,
    Voorstel nieuwe penningmeester OMNI Bertha van der Veen, en Bouke-Yke Peterson als secretaris OMNI.
6. Voorstel wijziging Statuten (doorhalen art. 8.2.a) en het Huishoudelijk Reglement (aanpassing art. 1.5.b)
7. Vaststellen Jaarverslag 2017-2018
8. Vaststellen Financieel verslag 2017-2018
9. Behandeling begroting 2018-2019
10. Beleidsplan Oeverzwaluwen
11. Rondvraag
12. Sluiting

Unsplashed background img 3